ข้อเด่นของบริษัท
  • เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี
  • เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ
  • เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) มีสินค้าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม
  • เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) มีระบบการจัดส่งที่คล่องตัว รวดเร็ว ทั่วถึง
  • เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมและสารทำละลายโซเว้นท์ (Industrial Chemicals and Solvents Importer and Distributor) มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ประเภทสารทำละลาย คุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของสินค้า ข้อควรระวัง ของสินค้าและการพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองต่อ กระบวนการผลิตของลูกค้า