สินค้าทั้งหมด Chemical Typicals Analysis Chart
รายการสินค้า
ALCOHOLS CAS No. Spec. MSDS Other
Benzyl Alcohol 100-51-6
Denatured Ethanol 100 (DEB100) 64-17-5
Denatured Ethanol 95 (DEB95) 64-17-5
Isobutanol (IBA) 78-83-1
Isopropanol (IPA) 67-63-0
Methanol (MA) 67-56-1
N-butanol (N-BU) 71-36-3
N-propanol (NPA) 71-23-8
GLYCOL-ETHERS CAS No. Spec. MSDS Other
Butyl Carbitol (B-car) 112-34-5
Butyl Cellosolve (BC, BCS,BGE) 111-76-2
Cellosolve Solvent (CS, EGE) 110-80-5
Dipropylene Glycol Methyl Ether (DPM) 34590-94-8
PM Solvent (PM) 107-98-2
PMA Solvent (PMA ) 108-65-6
KETONES CAS No. Spec. MSDS Other
Acetone 67-64-1
Cyclohexanone (CYC) 108-94-1
Diacetone Alcohol (DAA) 123-42-2
Di-isobutyl Ketone (DIBK) 108-83-8
Isophorone 78-59-1
Methyl Ethyl Ketone (MEK) 78-93-3
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) 108-10-1
CHLORINATED SOLVENT CAS No. Spec. MSDS Other
112-Trichloroethylene (112-TCE) 79-01-6
Methylene Chloride (MC) 75-09-2
Perchloroethylene (PCE) 127-18-4
HYDROCARBONS CAS No. Spec. MSDS Other
Heptane 142-82-5
Hexane 110-54-3
IPSOL-100 64742-95-6
IPSOL-150 64742-94-5
Isopar -
Kerosene 8008-20-6
Styrene Monomer (SM) 100-42-5
Solvent 1425 64742-49-0
Solvent 3040 8052-41-3
Solvent D40 64742-48-9
Solvent D80 64742-47-8
Toluene 108-88-3
Xylene(Mixed) 1330-20-7
GLYCOLS CAS No. Spec. MSDS Other
Diethylene Glycol (DEG) 111-46-6
Dipropylene Glycol (DPG) 25265-71-8
Ethylene Glycol (MEG, EG) 107-21-1
Propylene Glycol (MPG, PG) 57-55-6
ESTERS CAS No. Spec. MSDS Other
Butyl Acetate (BA, BAC) 123-86-4
Cellosolve Acetate (CA, EGA) 111-15-9
Ethyl Acetate (EAC) 141-78-6
N-propyl Acetate (NPAC) 109-60-4
PLASTICIZERS CAS No. Spec. MSDS Other
Dibutyl Phthalate (DBP) 84-74-2
Di Isononyl Phthalate (DINP) 68515-48-0
Dioctyl Adipate (DOA) 103-23-1
Dioctyl Phthalate (DOP) 117-81-7
OTHERS CAS No. Spec. MSDS Other
N,N-dimethyl Formamide (DMF) 68-12-2
Glycerine 56-81-5
Linseed Oil -
Monoethanolamine (MEA) 141-43-5
Silicone Emulsion -
Silicone Oil -
Tetrahydrofuran (THF) 109-99-9
Thinner -
Triethanolamine (TEA) 102-71-6
White Oil 8042-47-5