ด้านการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทจึงมีศักยภาพสูงในการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรง ทำให้บริษัทฯ สามารถร่วมบริหารการจัดหาวัตถุดิบ ได้โดย

 • สามารถจัดซื้อได้อย่างครบถ้วนสะดวกและประหยัดเวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบของ
       ลูกค้า
 • สามารถลดต้นทุนในการจัดซื้อหรือเก็บวัตถุดิบให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
       ในการแข่งขันให้กับลูกค้า
 • สามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานและน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้
 • สามารถวิเคราะห์วัตถุดิบเพื่อป้องกันสินค้าที่ปลอมปนหรือต่ำกว่ามาตรฐานและ
       อาจเกิดผลเสียต่อลูกค้า
 • มีการวางแผนการจัดซื้อทั้งในระยะสั้นและยาวเพื่อความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
       ของวัตถุดิบ แม้ในยามสินค้าขาดตลาด