ด้านการพัฒนาวัตถุดิบ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนาน มีความเชื่ยวชาญโดยตรงทางด้านเคมีและอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมี บริการด้าน

  • การพัฒนาและปรับปรุงวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการ
         ของลูกค้า
  • การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
  • การปรับปรุงวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการ
         ของลูกค้า