ด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม

ปัจจุบันนี้ การประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีกฏหมายข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีบริษัทฯ ผู้รับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมมารองรับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการกับกากของเสียจากการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีบริการในการประสานงานกับผู้รับกำจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายในการรับกำจัดกากของเสียให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเรื่องการกำจัดกากของเสีย ทำให้สามารถบริการลูกค้า
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี