ด้านห้องทดลองวิทยาศาสตร์

  • รับตรวจสอบสารเคมี
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้เคมี
  • ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • รับผสมสารเคมีทินเนอร์และโซลเว้นท์ตามความต้องการ
ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานมาใช้ในการตรวจสอบเคมี ซึ่งควบคุมดูแลโดยนักเคมีประจำห้องทดลองที่มีประสบการณ์ เช่น
  • เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gas Chromatography)
  • เครื่องตรวจวัดค่าความชื้น (Karl Fischer)
  • เครื่องตรวจวัดค่าความถ่วงจำเพาะ