ข้อควรรู้

ผู้ซื้อทุกคนย่อมต้องการซื้อสินค้าให้ได้คุณภาพและราคาถูกที่สุด แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า สินค้าที่ซื้อนั้นได้ของดีและถูกที่สุด ดังนั้นจึงควรมีปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ที่นำมาประกอบการพิจารณาเพื่อที่ได้เลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องและตรงต่อความต้องการมากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่นำมาพิจารณาควรคำนึงถึง...

ไม่ว่าการพิจารณาเลือกผู้ขายคุณสมบัติของสินค้าราคาและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ดีเพียงใดก็ตามถ้าไม่มีการตรวจสอบที่ดีแล้ว ผู้ซื้อย่อมไม่มีทางรู้ได้ว่าสินค้าที่ซื้อมา มีคุณสมบัติ ราคาเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว การตรวจสอบสินค้าถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ...

ผู้สั่งซื้อสินค้าอาจระบุชนิด ราคา ประเภท เงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดของสินค้าผิดพลาดไป ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า...

การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นส่วนสำคัญของการจัดซื้อที่ดี ผู้ซื้ออาจมีความรู้สึกว่าการตรวจสอบคุณภาพนั้นยุ่งยาก ซับซ้อน และมีขั้นตอนมากมาย แต่หากผู้ซื้อทำความเข้าใจและมีความรู้เท่าทันต่อเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของผู้ขาย ก็จะทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกวิธีตรวจสอบ หรือจับสังเกตุกลโกงของผู้ขาย และเลือกใช้วิธีได้ง่ายขึ้น...