สาเหตุของข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
 • ผู้ซื้อ

ผู้สั่งซื้อสินค้าอาจระบุชนิด ราคา ประเภท เงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดของสินค้าผิดพลาดไป ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

 • ผู้ใช้

ผู้ใช้สินค้าอาจผิดพลาดในการนำไปใช้ เช่นการหยิบสินค้าผิดชนิด หรือปริมาณ

 • การประสานงานของผู้ใช้

ผู้ใช้อาจเข้าใจผิดว่าสินค้าที่มีอยู่เป็นถังที่บรรจุกากที่ใช้แล้ว และนำกากมาเทใส่ ความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างทีมงานของผู้ใช้เองเช่น การเก็บกากของเสีย เอาไว้ที่เดียวกันกับสินค้าดี ทำให้เกิดการสับสนว่าสินค้าที่ได้รับมาเป็นของเสียหรือของดี

 • ผู้ขาย

ความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจเช่น การบรรจุสินค้าผิดชนิด การพิมพ์ประเภทสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ผิด การส่ง สินค้าผิด การพิมพ์เอกสารผิด การสั่งให้ส่งสินค้าผิด เป็นต้น

ความผิดพลาดอย่างตั้งใจเช่น การบรรจุสินค้าไม่ครบ การบรรจุสินค้าลดคุณภาพ การปลอมปนสินค้า

 • การสุ่มตัวอย่าง

เนื่องจากความผิดพลาดอาจเกิดได้จากหลายประเด็นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การสุ่มเก็บตัวอย่างเอาไว้เป็นหลักฐาน จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ หากเกิดความเสียหายกับการผลิตขึ้น

การสุ่มเก็บตัวอย่าง ผู้ซื้อควรจะทำการดูดสารขึ้นมาให้เต็มหลอดดูด แล้วเททิ้งก่อนประมาณ 2–3 ครั้ง เพื่อล้างสารปนเปื้อนอื่นทิ้งไปก่อน หลังจากนั้นจึงทำการดูดขึ้นมาเก็บเอาไว้ในขวดแก้วขนาดบรรจุ 55 cc. อย่างต่ำ 2 ขวด และทำการจดบันทึกชื่อสาร วันที่รับสินค้า วันที่สุ่มเก็บตัวอย่าง ชื่อผู้ขาย ลงบนขวดตัวอย่าง

 • การตรวจตัวอย่าง

การตรวจตัวอย่างต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกกว่า เครื่อง GC (GAS CHROMATOGRAPHY) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง เฉพาะหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หรือเอกชนรายใหญ่ๆเท่านั้น ที่จะลงทุนในอุปกรณ์ชนิดนี้

หากผู้ซื้อที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถนำตัวอย่างที่สุ่มมา ใส่ขวดแก้ว แล้วไปขอใช้บริการกับบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานที่รับให้บริการตรวจสอบได้ เช่น

 • - ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       : อาคารสถาบัน 2 – 3 จุฬาลงกรณ์ ซ.62 พญาไท กรุงเทพฯ 10330
       โทร. 02-218-8030-32 ( ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500.- บาทต่อ1 ตัวอย่าง ต่อ 1
       ชนิดของสาร )

 • - บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด : เลขที่ 82/80 ซ.เอกมัย 22 (นวลน้อย)
       ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
       โทร. 0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3
       แฟ็กซ์. 0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2
       ( บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น )