เล่ห์เหลี่ยมกลโกงของผู้ขาย
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นส่วนสำคัญของการจัดซื้อที่ดี ผู้ซื้ออาจมีความรู้สึกว่าการตรวจสอบคุณภาพนั้นยุ่งยาก ซับซ้อน และมีขั้นตอนมากมาย แต่หากผู้ซื้อทำความเข้าใจและมีความรู้เท่าทันต่อเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของผู้ขาย ก็จะทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกวิธีตรวจสอบ หรือจับสังเกตุกลโกงของผู้ขาย และเลือกใช้วิธีได้ง่ายขึ้น

ผู้ขายบางรายอาจไม่มีจริยธรรมในการขายสินค้า นอกจากจะใช้เล่ห์เหลี่ยม ในการขายสินค้าแล้วยังใช้กลโกงกับผู้ซื้ออีกด้วย ผู้ซื้อควรมอบหมายหน้าที่ในการตรวจสอบรับสินค้าให้กับบุคคลหรือพนักงานคนที่ไว้ใจได้ โดยบุคคลนั้นควรปฎิเสธการรับสินค้า หากไม่ได้มาตรฐานตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 • เกรดสินค้า

สินค้าแต่ละชนิดมีหลายเกรด ซึ่งแน่นอนย่อมมีราคาแตกต่างกัน หากผู้ซื้อเปรียบเทียบราคา โดยไม่ระบุรายละเอียดให้แน่ชัด ย่อมไม่ได้ราคาสินค้าที่ดีที่สุด

 • ชื่อที่แท้จริงของสินค้า

บางครั้งผู้ขายอาจมีการปกปิดชื่อที่แท้จริงของสินค้าเอาไว้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ซื้อ สามารถหาซื้อสินค้าจากผู้ขายรายอื่นๆได้

 • เงื่อนไขการซื้อ / ขายสินค้า

ผู้ขายที่มีเล่ห์เหลี่ยมจะเสนอขายสินค้า โดยไม่ระบุเงื่อนไขการซื้อ/การขายสินค้า ซึ่งมีผลต่อราคาซื้อ/ขาย

 • ปริมาณบรรจุ

ผู้ขายแต่ละรายอาจมีมาตรฐานการบรรจุสินค้าไม่เท่ากัน การซื้อ/ขายสินค้าที่กำหนดราคา ต่อบรรจุภัณฑ์เช่นต่อถัง ต่อปี๊บ ต่อแกลลอน ต่อขวดนั้น ผู้ซื้อควรสอบถามมาตรฐานการบรรจุสินค้า เป็น “น้ำหนักสุทธิไม่รวมน้ำหนักถัง ” เพื่อคำนวณหาราคาที่แท้จริงของสินค้าต่อน้ำหนัก/ปริมาณก่อน แล้วจึงสามารถนำมาเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ขายแต่ละรายได้

 • ราคารวมถัง / เปลี่ยนถัง

ผู้ขายบางรายเสนอขายสินค้าในราคาที่ผู้ซื้อต้องคืนถังให้แก่ผู้ขายด้วย ทำให้สามารถเสนอขายสินค้า ได้ในราคาที่ถูกกว่า การระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน จะช่วยทำให้ได้ราคาที่แท้จริงมาพิจารณาเปรียบเทียบ

 • ลดปริมาณสินค้า

การโกงน้ำหนักเป็นวิธีที่ผู้ขายสามารถโกงได้ง่ายที่สุด และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ ได้ง่ายที่สุดเพียงแค่มีการชั่งน้ำหนักทุกครั้งที่รับสินค้า โดยใช้เครื่องชั่งที่มีขนาด สมดุลกันกับบรรจุภัณฑ์ เช่นถ้าซื้อสินค้าขนาดถัง 200 ลิตร ก็ต้องใช้ตาชั่งขนาด 300 – 500 กก.

 • ผสม ปลอมปน

ในกรณีที่ผู้ซื้อมีการตรวจสอบสินค้าโดยการชั่งน้ำหนักแล้ว ผู้ขายจะไม่สามารถโกงโดยการลดปริมาณสินค้าลงได้แต่กลโกงต่อไปของผู้ขายก็คือการผสมปลอมปน โดยการนำเอาสินค้าชนิดอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาผสมเพื่อให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการภายในต้นทุนที่ต่ำลง การตรวจสอบกลโกง แบบนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงหรือต้องใช้บริการจากหน่วยงาน ราชการ สถานศึกษา หรือเอกชนที่ให้บริการรับตรวจ อ่าน “ การตรวจตัวอย่าง ”

อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกต หรือข้อบ่งชี้อย่างง่ายๆว่ากำลังถูกกลโกงแบบนี้หรือไม่ ก็คือ การสังเกตจาก

 • - ราคาซื้อขาย หากราคาที่ซื้อ/ขายอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ผู้ขายหลายๆ ราย
       เสนอก็น่าสงสัยว่าทำไม ผู้ขายหลายๆรายจึงพร้อมใจกันเสนอขายสินค้าใน
       ราคาที่สูงกว่า "ราคาซื้อ/ขาย" ใน "เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้อง"

 • - ประวัติผู้ขาย ผู้ขายที่มีประวัติการซื้อ/ขายที่คดโกง มักไม่สามารถดำรงอยู่ใน
       ธุรกิจได้นานผู้ขายเหล่านี้มักมีพฤติกรรมการปิดบริษัทเก่า และไปเปิดบริษัท
       ใหม่อยู่เรื่อยๆ อ่าน "ผู้ขาย" ใน "เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้อง"

 • - ลดเกรดสินค้า นอกจากการนำสินค้าชนิดอื่นมาผสมปลอมปน แล้ว กลโกงอีก
       ชนิดหนึ่งก็คือ การนำเอาสินค้าชนิดเดียวกัน แต่เกรดต่ำกว่ามาผสม เพื่อลด
       ต้นทุนสินค้าลง โดยอาจทำการผสมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคา ต้นทุน
       ลักษณะการใช้งานของลูกค้า และอื่นๆ ทั้งนี้ ถ้าผู้ซื้อใช้สินค้า Over Spec
       อยู่แล้ว ผู้ขายก็สามารถลดเกรดสินค้าได้ 100 %